00:42 WIB Thứ tư, 29/07/2015

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

1100000

THỜI TIẾT QUẢNG NINH

Thứ tư, 29/07/2015
oc - oc
, Độ ẩm: 
Thứ năm, 30/07/2015
oc - oc
, Độ ẩm: 
Thứ sáu, 31/07/2015
oc - oc
, Độ ẩm: 

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 2

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5576

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 201534

Trang nhất » Tin tức » TIN HOẠT ĐỘNG TỔ CM » Tổ Văn - Sử - GDCD

1

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn năm học 2012 - 2013

Thứ bảy - 13/04/2013 08:25
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn năm học 2012 - 2013
TRƯỜNG THPT YÊN HƯNG KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2013
Tổ Văn - Sử - GDCD MÔN NGỮ VĂN
   
   
 
I. MỤC ĐÍCH:
- Ôn luyện, cỏng cố những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kĩ năng cần thiết giúp học sinh có được nền tảng cơ bản để tham gia kì thì tốt nghiệp nói riêng và kì thi Trung cấp, Cao đẳng và Đại học  nói chung.
- Rèn luyện tinh thần, thái độ, ý thức học tập cho học sinh.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Giáo viên: Khả năng chuyên môn tốt, nhiệt tình giảng dạy.
- Học sinh:
            + Nhìn chung kiến thức còn chưa đầy đủ, chính xác.
            + Một số khả năng nhận thức chậm; một số thiếu ý thức cầu tiến, còn lười biếng, ngại học, có thái độ ỷ lại.
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP DẠY:
 
LỚP SĨ SỐ CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ 1
CHỈ TIÊU
PHẤN ĐẤU TỐT NGHIỆP
% CHỈ TIÊU
ĐỖ ĐẠI HỌC
GHI CHÚ
% YẾU, KÉM % TB % KHÁ, GIỎI % T.BÌNH % KHÁ,GIỎI
12a1                
12a2                
12a3                
12a4                
12a5                
12a6                
 
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Tích cực sử dụng các phương pháp mới, chú trọng rèn các kỹ năng cơ bản gắn với các dạng đề thường gặp
- Tăng cường kiểm tra, thi thử, đánh giá, rút kinh nghiệm cho học sinh.
- Hướng dẫn sử dụng tài liệu cho học sinh nhằm kích thích khả năng tự học của những học sinh khá giỏi, từng bước nâng cao trình độ cho học sinh.
- Phối hợp tốt với các giáo viên trong nhóm chuyên môn xây dựng giáo án, kế hoạch ôn tập.
- Tăng cường công tác phụ đạo cho học sinh yếu, giúp học sinh tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhau trong việc học tập bộ môn.
 
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
-  Thêi l­îng: 6 tiÕt/tuÇn x 13 tuÇn = 78 tiÕt; thùc hiÖn tõ 18/2/2013 ®Õn 18/5/2013, Tuần từ 18/5 – 25/5 Luyện đề.
V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ:
 
Bµi
 
Tæng sè tiÕt  
Yªu cÇu cÇn ®¹t
 
Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn Ph­¬ng ph¸p ChuÈn bÞ
LT TH KT GV HS
NghÞ luËn vÒ mét t­ t­ëng, ®¹o lÝ. 1 4   - Gióp Hs rÌn luyÖn thuÇn thôc c¸c thao t¸c:
  • Ph©n tÝch ®Ò.
  • LËp dµn ý:  GV chó ý h×nh thµnh dµn ý mÉu; lµm cho HS thÊy ®­îc ®­îc nÐt ®Æc tr­ng cña kiÓu bµi.
  • LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n.
- HS h×nh dung ®­îc c¸ch lµm bµi v¨n NghÞ luËn vÒ mét t­ t­ëng, ®¹o lÝ.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- KÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
- Ph©n biÖt ®­îc víi d¹ng NghÞ luËn vÒ mét hiÖn t­îng ®êi sèng.
- Gv chuÈn bÞ ng÷ liÖu, c¸c ®Ò bµi luyÖn tËp phï hîp víi Hs.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
NghÞ luËn vÒ mét hiÖn t­îng ®êi sèng. 1 4   - TiÕp tôc gióp HS rÌn luyÖn thuÇn thôc c¸c thao t¸c:
  • Ph©n tÝch ®Ò.
  • LËp dµn ý:  GV chó ý h×nh thµnh dµn ý mÉu; lµm cho HS thÊy ®­îc ®­îc nÐt ®Æc tr­ng cña kiÓu bµi.
  • LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n.
- HS h×nh dung ®­îc c¸ch lµm bµi v¨n NghÞ luËn vÒ mét hiÖn t­îng ®êi sèng.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- KÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
- Ph©n biÖt ®­îc víi d¹ng NghÞ luËn vÒ mét t­ t­ëng, ®¹o lÝ.
- Gv chuÈn bÞ ng÷ liÖu, c¸c ®Ò bµi luyÖn tËp phï hîp víi Hs.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
T©y TiÕn
(Quang Dòng)
  4   - Néi dung:: VΠ ®Ñp thiªn nhiªn vµ ng­êi lÝnh T©y TiÕn.
- NghÖ thuËt: bót ph¸p, ng«n ng÷, giäng ®iÖu.
- Cñng cè c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét bµi th¬, ®o¹n th¬.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi.
- ChuÈn bÞ mét sè ®Ò bµi vµ ®Ò c­¬ng. - HS «n tËp l¹i bµi ®· häc.
- Häc thuéc mét sè ®o¹n quan träng.
ViÖt B¾c
(Tè H÷u)
  4   - ThÊy ®­îc bµi th¬ lµ khóc h¸t  ©n t×nh cña ng­êi kh¸ng chiÕn víi quª h­¬ng ViÖt B¾c, víi kh¸ng chiÕn vµ víi c¸ch m¹ng.
- ThÊy ®­îc biÓu hiÖn trong phong c¸ch th¬ Tè H÷u: giäng ®iÖu t©m t×nh ngät ngµo, tÝnh d©n téc, chÊt tr÷ t×nh chÝnh trÞ.
- Gi¸o dôc t×nh c¶m cã tÝnh truyÒn thèng: uèng n­íc nhí nguån.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
- ChuÈn bÞ mét sè ®Ò bµi vµ ®Ò c­¬ng. - HS «n tËp l¹i bµi ®· häc.
- Häc thuéc mét sè ®o¹n quan träng.
§Êt N­íc
(NguyÔn Khoa §iÒm)
  4   - ThÊy ®­îc c¸i ®éc ®¸o cña nhµ th¬ trong c¸ch c¶m nhËn vÒ §Êt N­íc: rÊt gÇn gòi, th©n thiÕt víi cuéc sèng con ng­êi.
- ThÊy ®­îc t­ t­ëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch: §Êt N­íc cña Nh©n D©n.
- Sö dông nhuÇn nhuyÔn chÊt liÖu v¨n häc d©n gian, kÕt hîp víi c¸ch diÔn t¶ míi mÎ lµm nªn vÎ ®Ñp gÇn gòi nh­ng hiÖn ®¹i.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
- ChuÈn bÞ mét sè ®Ò bµi vµ ®Ò c­¬ng. - HS «n tËp l¹i bµi ®· häc.
- Häc thuéc mét sè ®o¹n quan träng.
Sãng
(Xu©n Quúnh)
  4   - C¶m nhËn ®­îc t©m hån ng­êi phô n÷ ®»m th¾m, kh¸t khao, ch©n thµnh trong t×nh yªu; mét nh©n vËt tr÷ t×nh d¸m bµy tá t×nh yªu, kh¸t väng cña b¶n th©n.
- NghÖ thuËt: ng«n ng÷ gi¶n dÞ, tù nhiªn mµ s©u l¾ng, nhÞp nhµng.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
- ChuÈn bÞ mét sè ®Ò bµi vµ ®Ò c­¬ng. - HS «n tËp l¹i bµi ®· häc.
- Häc thuéc mét sè ®o¹n quan träng.
§µn ghita cña Lorca
(Thanh Th¶o)
  2   - C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp h×nh t­îng trong m¹ch c¶m xóc vµ suy t­ ®a chiÒu.
- H×nh thøc biÓu ®¹t hiÖn ®¹i.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
- ChuÈn bÞ mét sè ®Ò bµi vµ ®Ò c­¬ng. - HS «n tËp l¹i bµi ®· häc.
- Häc thuéc mét sè ®o¹n quan träng.
NguyÔn §×nh ChiÓu, ng«i sao s¸ng trong v¨n nghÖ cña d©n téc
(P.V. §)
  2   - Thấy rõ những nét đặc sắc trong bài văn nghị luận của PVĐ: có nhiều phát hiện mới mẻ và sâu sắc, cách viết kết hợp giữa lí lẽ và tình cảm, giữa văn học và cuộc sống.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài văn nghị luận về một tác giả văn học và tìm hiểu nghệ thuật viết văn nghị luận.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Tuyªn ng«n ®éc lËp
(Hå ChÝ Minh)
  4   - VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ cuéc ®êi, con ng­êi, sù nghiÖp v¨n häc vµ phong c¸ch nghÖ thuËt trong viÖc t×m hiÓu t¸c phÈm cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
- HiÓu ®­îc quan ®iÓm, môc ®Ých s¸ng t¸c vµ tÝnh chiÕn ®Êu cña t¸c phÈm.
- NghÖ thuËt: lµ ¸ng v¨n chÝnh luËn mÉu mùc víi hÖ thèng lËp luËn chÆt chÏ, giµu søc thuyÕt phôc
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Ng­êi l¸i ®ß S«ng §µ
(NguyÔn Tu©n)
  4   - RÌn luyÖn c¸ch ph©n tÝch h×nh t­îng s«ng §µ; h×nh t­îng ng­êi l¸i ®ß, tõ ®ã thÊy ®­îc tµi n¨ng, phong c¸ch cña nhµ v¨n. - Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµ..
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
Ai ®· ®Æt tªn cho dßng s«ng
(H.P.N T­êng)
  4   - RÌn luyÖn c¸ch ph©n tÝch h×nh t­îng s«ng H­¬ng, tõ ®ã thÊy ®­îc tµi n¨ng, phong c¸ch cña nhµ v¨n.
- B­íc ®Çu so s¸nh víi s«ng §µ cña NguyÔn Tu©n.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Vî chång A Phñ
(T« Hoµi)
  5   - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m: nh©n vËt MÞ, A Phñ; c¸c gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o.
- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ cña T« Hoµi.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Vî nhÆt
(Kim L©n)
  5   - ¤n l¹i kiÕn thøc trong t©m: t×nh huèng truyÖn, nh©n vËt Trµng, bµ cô Tø, ng­êi vî nhÆt, gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o.
- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt, c¸ch dùng c¶nh,
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Rõng xµ nu
(N.T. Thµnh)
  5   - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc träng t©m: H×nh t­îng c©y xµ nu, Tnó, h×nh t­îng tËp thÓ d©n lµng X«-man, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng.
- NghÖ thuËt x©y ®ùng h×nh t­îng.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi.
Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh
(NguyÔn Thi)
  5   - ¤n tËp kiÕn thøc träng t©m: t×nh huèng truyÖn, h×nh t­îng ViÖt, ChiÕn, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng. - Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
ChiÕc thuyÒn ngoµi xa
(NguyÔn Minh Ch©u)
  5   - ¤n tËp kiÕn thøc träng t©m: t×nh huèng truyÖn, nh©n vËt Phïng, tõ ®ã thÊy ®­îc ý nghÜa triÕt lÝ cña t¸c phÈm.
- C¸ch x©y dùng t×nh huèng.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
 Thuèc
(Lç TÊn)
 
 
  2   - ¤n tËp kiÕn thóc träng t©m: T¸c gi¶, cèt truyÖn, ý nghÜa nhan ®Ò, c¸c chi tiÕt nghÖ thuËt mang tÝnh biÓu t­îng; nh©n vËt H¹ Du.
- NghÖ thuËt x©y dùng h×nh t­îng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Sè phËn con ng­êi
(M. S«-l«-khèp)
  2   - ¤n tËp kiÕn thóc träng t©m: T¸c gi¶, cèt truyÖn, h×nh t­îng X«-c«-lèp, gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o. - Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
¤ng giµ vµ biÓn c¶
(¥.Hª-minh-uª)
  2   - ¤n tËp kiÕn thóc träng t©m: T¸c gi¶, nguyªn lÝ “T¶ng b¨ng tr«i”, cèt truyÖn, h×nh tr­îng c¸ kiÕm vµ hµnh tr×nh s¨n b¾t gian khæ cña «ng giµ.
- NghÖ thuËt x©y dùng ®èi tho¹i, ®éc tho¹i, ý nghÜa biÓu t­îng.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
Hån Tr­¬ng Ba, da hµng thÞt
(L.Q.Vò)
 
  3   - ¤n tËp kiÕn thóc träng t©m: T¸c gi¶, cèt truyÖn kÞch, ý nghÜa triÕt lÝ cña ®o¹n trÝch th«ng qua c¸c líp kÞch, nh©n vËt Tr­¬ng Ba.
- NghÖ thuËt x©y dùng m©u thuÉn, ®èi tho¹i vµ ®éc tho¹i.
- Bµi so¹n
- SGK
- SGV
- Tltk
- ¤n tËp nhanh c¸c vÊn ®Ò néi dung vµ nghÖ thuËt.
- LuyÖn tËp b»ng c¸c d¹ng ®Ò liªn quan; kÕt hîp rÌn luyÖn ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý; h­íng dÉn c¸ch më bµi, c¸ch tr×nh bµy theo hÖ thèng ý ë phÇn th©n bµi, c¸ch kÕt bµi víi mçi d¹ng ®Ò.
-  Gi¸o ¸n.
 
 
- HS «n l¹i c¸c bµi ®· häc theo ®Þnh h­íng cña GV.
 
 CÊu tróc ®Ò vµ mét sè d¹ng ®Ò th­êng gÆp 2     - VÒ cÊu tróc ®Ò thi tèt nghiÖp.
- Mét sè vÊn ®Ò cÇn chó ý khi lµm bµi.
  - GV thuyÕt tr×nh.    
DUYỆT
 
 
 
 
NGUYỄN THỊ DIỆU
 
 
 
 
 
 
    TTCM
 
 
 
 
NGUYỄN LONG HƯNG
 
 
 
 
NguyÔn H­ng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn